– Module 1: Tư duy dịch vụ dành cho quản lý BĐS – Tư duy dịch vụ trong quản lý bất động sản
– Hành động thể hiện dịch vụ chuyên nghiệp
– Năm bước xây dựng tư duy dịch vụ hoàn hảo cho đội ngũ
– Áp dụng tư duy lãnh đạo trong Ban quản lý tòa nhà
– Module 2: Pháp lý trong quản lý vận hành tòa nhà, TTTM – Tổng quan về mô hình sản phẩm BĐS (Chung cư, VP, TTTM, KCN…)
– Quy định pháp lý trọng yếu trong vận hành tòa nhà; Giai đoạn tiền khai trương và giai đoạn vận hành
– Kiểm soát các rủi ro về pháp lý trọng yếu, hạn chế tranh chấp, khiếu nại
– Hướng dẫn rà soát và kiểm soát rủi ro, nắm được một số tình huống tranh chấp pháp lý trong vận hành
– Chia sẻ những tình huống thực tế
– Module 3: Quản trị tài chính – Cách xây dựng ngân sách vận hành; Cách kiểm soát ngân sách: doanh thu và chi phí vận hành
– Phòng ngừa rủi ro trong tài chính vận hàng tòa nhà
– Cách kiểm soát nhà thầu và dịch vụ đảm bảo ngân sách hiệu quả; Cách kiểm soát tài chính/ Ngân sách qua báo cáo thu chi
– Module 4: Quản trị nhân sự – Vai trò quản trị Nhân sự của Giám đốc BQL và các nhân sự chủ chốt ban quản lý trong các giai đoạn vận hành tòa nhà
– Vai trò trách nhiệm và triển khai công tác QTNS trong quản lý BĐS
– Cách lập và xây dựng cơ cấu nhân sự, MTCV trong vận hành tòa nhà
– Cách xây dựng kế hoạch đào tạo và phương pháp triển khai/ kiểm soát đào tạo trong dịch vụ quản lý tòa nhà
– Module 5: Quản lý, CSKH khu Chung cư – Vai trò, nhiệm vụ của công tác Quản lý CSKH
– Tổ chức các chương trình sự kiện chăm sóc cư dân theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt
– Tổ chức các CLB trong cư dân theo đúng kế hoạch được phê duyệt
– Tổ chức giải quyết các kiến nghị của cư dân theo đúng quy trình đã ban hành
– Phát triển cộng đồng cư dân, xây dựng quan hệ Ban quản trị và BQL
– Module 6: Quản lý, CSKH thuê – Vai trò, nhiệm vụ của công tác Quản lý CSKH
– Tổ chức các chương trình sự kiện chăm sóc khách thuê
– Tổ chức giải quyết các kiến nghị của Khách thuê
– Kiểm soát và quản lý công nợ trong GH TTTM
– Thúc đẩy marketing, hỗ trợ các gian hàng kích cầu trong quản lý TTTM
– Module 7: Quản trị rủi ro – Nhận diện rủi ro trong vận hành quản lý BĐS;
– Cách phòng ngừa và quản lý rủi ro
– Chia sẻ thảo luận thực tế

.