GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nhân sự BOND được thành lập từ nền tảng công ty mẹ Big Sky với nhiều năm hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó đào tạo và phát triển nhân sự là mảng việc trọng tâm.

Để phát triển đi vào chiều sâu, hướng đến những giá trị phục vụ tốt nhất cho khách hàng, Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nhân sự BOND ra đời với định hướng đi sâu về đào tạo dịch vụ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề, kỹ năng quản lý cũng như triển khai xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Với phương châm mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng thông qua việc đào tạo và phát triển đội ngũ, BOND chú trọng đào tạo các kỹ năng thực tế.

Các sản phẩm do Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nhân sự BOND cung cấp bao gồm:

– Tư vấn xây dựng các mô hình đào tạo, hệ thống đào tạo cho các doanh nghiệp

– Coaching trực tiếp cho các cán bộ quản lý phát triển chiều sâu về quản lý hoạt động đào tạo

– Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị

– Trực tiếp xây dựng, thiết kế và triển khai các nhóm chương trình đào tạo:

+ Tư duy dịch vụ

+ Dịch vụ xuất sắc

+ Dịch vụ bằng cả trái tim

+ Kỹ năng giảng dạy tập trung (Train the trainer)

+ Kỹ năng huấn luyện nghiệp vụ (Kỹ năng đào tạo nghề)

+ Giám đốc BQL tòa nhà, TTTM

+ Các lớp Public/các trường học

+ Liên kết với đối tác chiến lược

– Thẩm định tay nghề khách sạn, quản lý tòa nhà, TTTM

– Cung cấp dịch vụ khách hàng bí mật đánh giá dịch vụ và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp