MỤC TIÊU

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HỌC VIÊN CÓ THỂ:

– Xác định được nhu cầu của khách
– Nhận diện được sự hài lòng của khách
– Giải thích được vai trò của các mắt xích trong chuỗi liên kết trong dịch vụ
– Liệt kê được các hành vi thể hiện sự tôn trọng và những điều cần tránh
– Thực hành thành thạo 03 kỹ năng chủ chốt trong giao tiếp