OBJECTIVE

BY THE END OF THIS SESSION, THE TRAINEE WILL BE ABLE TO:

– Giải thích được lợi ích của đào tạo và ứng dụng được mô hình đào tạo hiệu quả;

– Soạn thảo giáo án đúng cách;

– Thực hành hiệu quả kỹ năng dẫn giảng, truyền cảm hứng;

– Áp dụng kỹ thuật đặt câu hỏi và xử lý tình huống khó trong đào tạo;

– Thực hành kỹ năng huấn luyện tại vị trí làm việc; làm gương trong công việc tạo ảnh hưởng tích cực.