OBJECTIVE

BY THE END OF THIS SESSION, THE TRAINEE WILL BE ABLE TO:

– Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

– Tái cấu trúc doanh nghiệp: Tái cấu trúc sở hữu, danh mục đầu tư; Quản trị; Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh.

– Xây dựng và chuẩn hoá hệ thống Tiêu chuẩn, Quy trình làm việc

– Xây dựng và quản trị chiến lược cấp chức năng: Nhân sự, Sales & Marketing, Đầu tư, Thương hiệu, Tài chính.

– Xây dựng và quản trị Văn hóa doanh nghiệp