“One customer well taken care of could be more valuable than $10,000 worth of advertising” (Jim Rohn)

OBJECTIVE

BY THE END OF THIS SESSION, THE TRAINEE WILL BE ABLE TO:

– Giải thích được ý nghĩa của Dịch vụ xuất sắc đối với khách và nhân viên

– Xác định được Dịch vụ xuất sắc trong Vui chơi giải trí bao gồm những yếu tố nào

– Xác định được mong muốn, kỳ vọng của khách hàng;

– Thực hành áp dụng quy trình thực hiện Dịch vụ xuất sắc;

– Thực hiện các bước xử lý phàn nàn của khách hàng;

– Thể hiện hành vi dịch vụ xuất sắctrong công việc hằng ngày