“There is only one boss: The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else” (Sam Walton)

OBJECTIVE

BY THE END OF THIS SESSION, THE TRAINEE WILL BE ABLE TO:

– Hiểu và giải thích được khái niệm Tư duy dịch vụ;

– Xác định được tầm quan trọng của khách hàng cũng như vai trò của mỗi thành viên trong chuỗi dịch vụ;

– Hiểu hơn về nghề nghiệp, chia sẻ tinh thần và niềm tự hào về nghề dịch vụ;

– Xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp;

–  Áp dụng các hành động thể hiện dịch vụ tinh tế trong công việc hàng ngày;

– Áp dụng 05 cấp độ tư duy và 05 bước xây dựng đội ngũ có Tư duy dịch vụ hoàn hảo