MỤC TIÊU

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HỌC VIÊN CÓ THỂ:

– Giải thích được bản chất của quản lý thời gian;
– Sắp xếp được công việc theo thứ tự ưu tiên;
– Liệt kê được các “kẻ cắp” thời gian;
– Áp dụng các kỹ năng xử lý kẻ cắp thời gian.